Algemene voorwaarden Callengoed advies en isolatie

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Callengoed: Callengoed Advies en Isolatie, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hakschaer 27, 3881 CP te Putten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 88084272.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Callengoed een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de partijen bij de overeenkomst; Callengoed en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Callengoed zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of het verrichten van Isolatiewerkzaamheden.
 6. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe Callengoed zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, adviesverlening en het uitgeven van energielabels.
 7. Isolatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Callengoed te verrichten werkzaamheden betreffende het aanbrengen van isolatiemateriaal, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie.
 8. Isolatiemateriaal: de in verband met de Isolatiewerkzaamheden door of namens Callengoed te leveren en aan te brengen isolatiematerialen.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van Callengoed en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Callengoed worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elke offerte van Callengoed is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Callengoed kan haar offerte tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Aan een offerte van Callengoed dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Callengoed die gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van Callengoed op de eventueel daartoe door Callengoed aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod in de offerte van Callengoed, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Callengoed anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Callengoed gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Callengoed tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
 2. In geval van tussentijdse annulering door een Consument van een Overeenkomst betreffende Dienstverlening, kan de Consument in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Callengoed is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 2. Callengoed is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door haar ingeschakelde derden.
 3. Onder geen beding aanvaardt Callengoed enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een Overeenkomst heeft gesloten, ook niet in geval dit door bemiddeling of op advies van Callengoed is gebeurd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Callengoed bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Callengoed, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Callengoed, zelf Partij bij de Overeenkomst.
 5. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Callengoed worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Callengoed gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs van belang zijn. Onder tijdig wordt verstaan binnen de door Callengoed aangegeven termijn, dan wel bij gebreke daarvan, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst is vereist. In geval van het aanbrengen van energielabels, is de Opdrachtgever in elk geval verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van relevante plattegronden van de woning of het bedrijfspand, alsook eventuele facturen betreffende werkzaamheden aan de woning of het bedrijfspand die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn voor vaststelling van het energielabel.
 2. De Opdrachtgever is tijdig vóór de uitvoering van de Isolatiewerkzaamheden, alsook in geval van Dienstverlening op locatie, verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • het verkrijgen van toegang door de door Callengoed tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende de normale werkuren, tot de plaats van uitvoering van de Diensten c.q. Isolatiewerkzaamheden;
 • in geval van Isolatiewerkzaamheden, voldoende gelegenheid voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Isolatiewerkzaamheden worden gebruikt c.q. verwerkt;
 • het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de Opdrachtgever kan worden gevergd.
 1. De door Callengoed tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de Diensten c.q. Isolatiewerkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 2. Wijzigingen in gegevens van de Opdrachtgever die zich na totstandkoming van de Overeenkomst voordoen, dienen zo spoedig mogelijk aan Callengoed te worden doorgegeven. Callengoed is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Callengoed is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel doordat de Opdrachtgever Callengoed niet onverwijld van een wijziging in zijn gegevens mededeling heeft gedaan.

ARTIKEL 7. | OPNAME TEN BEHOEVE VAN HET UITGEVEN VAN EEN ENERGIELABEL

 1. Voor de opname ten behoeve van het uitgeven van een energielabel dient Callengoed in iedere ruimte van de betreffende woning of het bedrijfspand informatie verzamelen over de bouwkundige elementen, oppervlaktes en installaties, zoals wat betreft cv-ketel, warm water, ventilatie, koeling en energieopwekking. De opname is non-destructief; tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zullen geen gaten worden geboord of andere destructieve isolatiewerkzaamheden worden verricht. Bij het uitgeven van energielabels wordt geen rekening gehouden met aspecten van de woning of het bedrijfspand die zonder destructieve isolatiewerkzaamheden niet zichtbaar zijn, tenzij het bestaan van deze aspecten door de Opdrachtgever kan worden bewezen. Om het bestaan van relevante aspecten van de woning of het bedrijfspand te bewijzen, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om relevante informatie met betrekking tot aanpassingen die na de originele bouw van de woning of het bedrijfspand zijn doorgevoerd, tijdig voor de uitvoering van de Diensten aan Callengoed te verstrekken, bij gebreke waarvan Callengoed een conservatieve aanname moet doen die doorgaans gebaseerd is op het bouwjaar van de woning of het bedrijfspand, hetgeen het energielabel doorgaans niet ten goede komt.
 2. Gegevens van de woning of het bedrijfspand worden in een monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ten behoeve van de borging van het kwaliteitssysteem van Callengoed kan de certificatie-instelling samen met Callengoed een controlebezoek brengen aan de woning of het bedrijfspand. Callengoed verzoekt de Opdrachtgever bij deze om in een voorkomend geval medewerking te verlenen aan dit controlebezoek, bij gebreke waarvan het rapport verwijderd wordt uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De Opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. Callengoed spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of opleveringstermijnen waartoe zij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Callengoed treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Callengoed Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Callengoed na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Callengoed voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Callengoed gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Callengoed biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ISOLATIEWERKZAAMHEDEN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt uitsluitend toepassing op de Overeenkomst die voorziet in de uitvoering van Isolatiewerkzaamheden.
 2. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Opdrachtgever.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Callengoed te worden ingediend.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt dan wel klaagt, vloeit er voor Callengoed uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
 6. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot tijdige betaling aan Callengoed bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 7. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 14.9 onverlet.

Garantie en conformiteit

 1. Op verrichte Isolatiewerkzaamheden verstrekt Callengoed 10 jaar garantie op de Isolatiematerialen en arbeid. Deze garantietermijn gaat in op de dag van oplevering van de Isolatiewerkzaamheden.
 2. Een door Callengoed, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Callengoed kunnen doen gelden in verband met de deugdelijkheid van de Isolatiematerialen (conformiteit).
 3. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, is Callengoed met betrekking tot deze Overeenkomst tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden.
 4. Garantie is slechts van toepassing bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de opgeleverde Isolatiewerkzaamheden, mits gebruik plaats heeft gevonden conform de eventuele instructies van(wege) Callengoed en conform normaal en deugdelijk gebruik en onderhoud.
 5. De toepasselijke garantie of een aanspraak op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een na de oplevering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Callengoed toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken na oplevering ontstaan als gevolg van beschadiging van buitenaf of het aanbrengen van veranderingen (waaronder mede begrepen reparaties) aan het opgeleverde die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Callengoed of in opdracht van Callengoed zijn uitgevoerd.
 6. Voor een geldig beroep op garantie dient de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 14.9, conform en binnen de termijn als bedoeld in lid 4, bij Callengoed te klagen en dient de Opdrachtgever Callengoed in de gelegenheid te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen zonder dat de Opdrachtgever of een derde in zijn opdracht intussen herstellingen heeft uitgevoerd of daartoe een poging heeft ondernomen. De Opdrachtgever is evenwel te allen tijde zelf aansprakelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om eventuele gevolgschade te vermijden of te beperken.
 7. De garantie als bedoeld in lid 8 is niet overdraagbaar aan derden; uitsluitend de Opdrachtgever kan daarop een beroep doen.
 8. Indien in verband met een beroep op de garantie sprake blijkt te zijn van een toerekenbare tekortkoming van Callengoed in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, zal Callengoed de Isolatiewerkzaamheden alsnog deugdelijk uitvoeren. In dat geval bepaalt Callengoed zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan. Onder toerekenbare tekortkoming als bedoeld in de eerste zin moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN DIENSTVERLENING

 1. Eventuele klachten over de Dienstverlening van Callengoed dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Callengoed mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan Callengoed Schriftelijk te worden bevestigd, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Callengoed en Callengoed niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de Opdrachtgever ter zake geleden schade.
 2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Callengoed te worden ingediend.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Callengoed uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting en aansprakelijkheid voort.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Callengoed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Callengoed onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ernstig wordt bemoeilijkt.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Callengoed bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Callengoed is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Callengoed ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Callengoed in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Callengoed gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Callengoed op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Callengoed ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Callengoed de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Callengoed nog op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | BETALINGEN

 1. Behoudens voor zover ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Callengoed gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te vorderen.
 2. Callengoed is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Callengoed.
 3. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Callengoed aangewezen wijze, binnen de door Callengoed vermelde termijn. Callengoed hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 4. Callengoed is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de Opdrachtgever een Consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Isolatiewerkzaamheden, onjuistheden of onvolledigheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en/of verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Callengoed kan worden toegerekend.
 2. Callengoed verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Callengoed zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatverbintenis is in elk geval sprake bij adviesverlening, alsook andere Dienstverlening ten aanzien waarvan Callengoed de resultaten niet kan garanderen omdat Callengoed daarvoor (mede) afhankelijk is van derden of externe omstandigheden waarop Callengoed geen of geen overwegende invloed kan uitoefenen.
 3. Callengoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lagere of hogere kwalificatie van een energielabel dan die recht doet aan de werkelijke situatie, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Callengoed bij het opnemen ten behoeve van het energielabel of het invoeren van de relevante gegevens bij het RVO. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 4. Callengoed draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, geen aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van de Opdrachtgever zelf of derden dat indirect of direct gebaseerd is op adviezen of aanbevelingen van Callengoed, in welke vorm dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld.
 5. Callengoed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Mocht Callengoed aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Callengoed te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Callengoed hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Callengoed ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van Callengoed is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten of het verrichten van de Isolatiewerkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Isolatiematerialen waarop de aansprakelijkheid van Callengoed betrekking heeft. Indien zodanig(e) herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Callengoed beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Callengoed betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Callengoed nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Callengoed afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Callengoed dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Callengoed bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering.
 9. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde Isolatiematerialen niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat hetgeen in het kader van zodanige consumentenkoop is geleverd, niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van het gebrek van het Isolatiemateriaal niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Callengoed.
 10. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van Callengoed.
 11. Ten aanzien van geleverd Isolatiemateriaal strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 12. De Opdrachtgever vrijwaart Callengoed van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Callengoed toerekenbaar is. Indien Callengoed uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Callengoed zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Callengoed, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Callengoed en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Callengoed geleverde Isolatiematerialen blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Isolatiemateriaal waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Isolatiemateriaal waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Callengoed hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Callengoed of de door Callengoed aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Isolatiemateriaal waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Callengoed is bij verzuim van de Opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde Isolatiemateriaal terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Indien Callengoed geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Isolatiematerialen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Opdrachtgever gehouden de nieuwgevormde zaken aan Callengoed te verpanden.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Callengoed is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Gelderland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Callengoed een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Opdrachtgever een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen nadat Callengoed Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen.